פורטל הביטוחים הגדול בישראל
• כל מה שצריך לדעת על ביטוח •
ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה – הביטוח החשוב שמגן על הדירקטורים מפני תביעות

הפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה (Corporate Guard) מעניקה הגנה מקיפה לדירקטור (או לנושא משרה) מפני תביעה המוגשת נגדו על ידי צד שלישי בגין מעשה שהדירקטור עשה שלא כדין במסגרת תפקידו כנושא משרה בארגון. את הפוליסה מפעילים רק על בסיס הגשת תביעה בפועל נגד הדירקטור המכהן כנושא משרה בארגון.

חשוב לדעת כי בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בכמות התביעות נגד דירקטורים בחברות ובארגונים. התובעים הפונים לבתי המשפט טוענים לרוב שיש להטיל על נושאי המשרה והדירקטורים אחריות ישירה בגין מעשיהם והחלטותיהם, וללא כיסוי ביטוחי מתאים נושאי המשרה והדירקטורים חשופים להוצאות כספיות גבוהות ולפגיעה כלכלית.

התואר דירקטור או נושא משרה נחשב לאחד התארים הנחשקים, במיוחד כשמדובר בתאגידים, חברות גדולות, ממשלתיות וכדו’. השכר הגבוה, התנאים הסוציאליים, המעמד והגישה לעמדות מפתח הם רק חלק קטן מהיתרונות שמתלווים לתואר, אך יחד אתו מגיעות גם המון אחריות וחשיפה נרחבת לתביעות בגין הפסדים או פגיעה שקשורים לפעולה שביצע נושא המשרה או הדירקטור מטעם החברה.

ביטוח נושאי משרה ודירקטורים מגן על בעלי התפקידים הללו ומסייע בכיסוי עלויות ופיצויים הנובעים מהאשמות ותביעות משפטיות שהוגשו הן מצד העובדים והן מצד בעלי המניות בחברה בגין פעולה או הליך עסקיים שננקטו על ידי נושא משרה או דירקטור והסבו להם נזק.

מכיוון שחוק החברות מעניק לכל עובד את האפשרות להגיש תביעה בגין פעולה או החלטה ניהולית של נושא משרה או דירקטור, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא בין מוצרי הביטוח הבסיסיים ביותר, שנחוצים לכל מי שמכהן בתפקידי הנהלה, פיקוח וניהול שבמסגרת תפקידו נדרש לקבל החלטות גורליות וחשובות וחשוף לתביעות אישיות במסגרת תפקידו ופעילותו.

ביטוח דירקטורים נועד למעשה להגן על מקבלי ההחלטות בחברה ועל העובדים שמאיישים את המשרות הבכירות, כך שגם אם קיבלו החלטה שגויה, יהיו מכוסים.

הביטוח מתאים לכל דירקטור, מנהל כללי (מנכ”ל), מנהל עסקי ראשי, סמנכ”ל, משנה למנהל הכללי של החברה ולכל מנהל בכיר אחר הכפוף במישרין למנכ”ל הארגון, כמו כן ניתן לרכוש את הפוליסה בעבור כל ממלא תפקיד אחר בארגון.

למה זה ביטוח חשוב כל כך?

בהתאם לסקטור העסקי אליו משתייכת החברה ובהתאם לאופי הפעילות של הארגון, נושאי משרה ודירקטורים נדרשים לקבל החלטות ברות גורל ומאוד מורכבות על בסיס יומיומי, ולעתים גם כל מספר דקות או שעות. החלטות אלו עשויות להשפיע על גורלו של הארגון אך גם על חיי אדם, ולכן חשוב לוודא שיש כיסוי ביטוחי הולם, אפקטיבי, מלא ויעיל לשעת הצורך.

לעתים הפחד מפני תביעה עלול לבדו לגרום לנושא המשרה לקבל החלטות שגויות או להימנע מקבלת החלטות שעשויות להיטיב עם החברה יותר אך טומנות בחובן סיכון גבוה. על מנת לתת לדירקטורים ולנושאי המשרה את חופש הפעולה והביטחון לבצע את עבודתם באופן מקצועי, הם זקוקים לשקט נפשי, קור רוח ורוח גבית. ביטוח דירקטורים הוא בדיוק סוג התמיכה שמאפשרת להם לפעול בחופשיות רבה לצד זהירות מתונה.

פרט לכך, ההוצאות שעלולות לנבוע עקב תביעות כנגד דירקטורים ונושאי משרה הנן גבוהות מאוד, עוד לפני הגעתן למשפט. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה נותן למבוטח ולחברה שקט נפשי ומכסה את ההוצאות הנלוות להליך התביעה, שעלולות להגיע למאות אלפי שקלים ויותר.

ראוי לציין שכל מי שבא במגע עם הארגון (או התאגיד) יכול להגיש תביעה אישית נגד נושא משרה או חבר דירקטוריון, לרבות ספקים, לקוחות, בעלי מניות בחברה, נושים ועובדים בארגון. יתרה מזאת, מספר התביעות בשנים האחרונות נגד דירקטורים ונושאי משרה בארגונים השונים, ממשיך לעלות, לכן יותר מתמיד חשוב להצטייד בפוליסה החשובה ולקבל הגנה נחוצה מפני תביעות צד שלישי.

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה אינה מיועדת לספק הגנה מפני תביעות המוגשות נגד החברה עצמה, לחברות יש מעמד משפטי של ישות נפרדת, לכן הפוליסה נועדה לספק הגנה רק מפני תביעות המוגשות באופן אישי נגד דירקטור ו/או נושא משרה עקב מעשה שהם ביצעו שלא כדין במסגרת התפקיד שלהם בחברה.

עיקרי הפוליסה

פוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה מציעה שיפוי לדירקטור ונושא משרה בחבר, בגין נזק שנגרם לצד שלישי. הפוליסה כוללת גם שיפוי לארגון בו הדירקטור ונושא המשרה עובדים במצבים בהם הארגון נדרש על פי חוק לשפות את הדירקטורים או את נושא המשרה בגין הנזק. זו פוליסה ייחודית המבוססת על מועד הגשת התביעה, כאשר האפשרות לבטח את האחריות של הדירקטור ו/או נושא המשרה מוגדרת בחוק ומוגבלת לפי ההוראות שנקבעו בפרק השלישי של חוק החברות העוסק בחובות נושאי משרה.

מרבית תוכניות הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה כוללות את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי מפני תביעות שהוגשו נגד דירקטור ו/או נושא משרה בארגון עקב מעשה או מחדל המהווים טעות, הפרת חובה, הצהרה לא מדויקת, הצהרה מטעה, השמטה, חריגה מסמכות, הזנחה או רשלנות שנעשו על ידי הדירקטור ונושא המשרה במסגרת תפקידם בארגון.
 • כיסוי רחב עבור הוצאות ההגנה המשפטית, בכפוף לתנאי הפוליסה.
 • כיסוי רטרואקטיבי למקרים שאירעו טרם רכישת הפוליסה וכניסת הביטוח לתוקף, כל עוד המעשה לא היה ידוע למבוטח במועד רכישת והתחלת הכיסוי הביטוחי, ובמקרים בהם הוגשה תביעה נגד המבוטח בתקופת הביטוח.

בעת רכישת הפוליסה חשוב לבדוק האם היא כוללת כיסוי אחריות גם בחו”ל, זו נקודה חשובה לדירקטורים ונושאי משרה העובדים בארגונים ובתאגידים בינלאומיים ובחברות הפועלות גם בחו”ל. חשוב לזכור כי הפעילות של הדירקטורים ונושאי המשרה בחו”ל מושפעת לפי הדין הנהוג במקום בו הוגשה התביעה, לכן יש לוודא שהפוליסה מעניקה כיסוי לא רק על פי הדין בישראל.

כדאי לדעת כי בביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה בחו”ל, אפשר לכלול גם את הוצאות המשפט בהתאם לגבולות האחריות בביטוח, וזאת בניגוד למקובל בישראל על פי ההוראות שנקבעו בסעיף 66 לחוק חוזה הביטוח. חלק מחברות הביטוח מגבילות את כיסוי ההוצאות המשפטיות בישראל עד ל-20% מגבול האחריות.

באילו מקרים ביטוח דירקטורים ונושאי משרה יכול לסייע?

על כתפיהם של נושאי משרה ודירקטורים מוטלת אחריות שנוגעת לסוגיות עסקיות וניהוליות רבות, והם עשויים להיות האחראים להצלחתה או לכשלונה של חברה. במקרים בהם החברה מפסידה עקב כשלים תפעוליים וניהול לא נכון, גם דירקטורים ונושאי משרה עשויים להיחשף לחבות.

הטענות השכיחות שמוצגות כנגד דירקטורים ונושאי משרה נוגעות בביצועי החברה או בביצועי המניות, הפרת חובת הנאמנות שגרמה להפסדים כספיים או לפשיטת רגל, אי עמידה בחוקים ותקנות, קבלת החלטות ללא סמכות נדרשת, נוהלי תעסוקה ונושאי משאבי אנוש.

רשימת הטענות עוד ארוכה, וחשיפות חדשות כמו אחריות לסייבר ממשיכות לצבור שכיחות, ומורכבות הסיכון סביב דירקטורים ונושאי משרה צומחת במהירות, גם בעת כתיבת שורות אלו.

כדאי לדעת שיש לא מעט חריגים שאינם כלולים בפוליסה, לדוגמה:

 • מרבית הפוליסות אינן מכסות תביעה בגין נזק פיזי או נזקי רכוש נגד הדירקטור ונושא המשרה בחברה, לרבות תביעות בגין אובדן השימוש ברכוש.
 • תביעות בגין זיהום אוויר, זיהום קרקע וכו’.
 • תביעה בגין סיכונים גרעיניים.

מומלץ לרכוש ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעזרת סוכן ביטוח מקצועי ומנוסה המתמחה בתחום זה. יש לקרוא היטב מה כלול בפוליסה, אילו חריגים קיימים בה, אילו הרחבות כדאי לכלול בביטוח, וכמובן שיש לערוך השוואה בין מספר חברות ביטוח כדי לבחור את הפוליסה המתאימה ביותר, הן מבחינת היקף וכיסויים והן מבחינת מחיר ותועלת למבוטח.

אילו עסקים זקוקים לביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

בעבר הייתה מקובלת התפיסה השגויה, שטענה שביטוח מסוג זה נחוץ רק לחברות ציבוריות. עם זאת, חברות הביטוח ברחבי העולם מנסות לנקות את הערפל שעוטה את התחום ולהבהיר, שכל הארגונים, בין אם הם ציבוריים, פרטיים או ללא מטרות רווח יחד עם האנשים המובילים אותם, פגיעים וחשופים לשלל תביעות. למעשה, חברות לא צריכות לרשום הכנסות במיליוני שקלים או דולרים כדי שהדירקטורים ונושאי המשרה יחשפו לתביעה באופן אישי בגין ניהול ענייני החברה, ואפילו עסקים קטנים שמחזיקים בפחות נכסים עשויים להזדקק להגנה מסוג זה בדיוק כמו תאגידים גדולים עם כיסים עמוקים.

מעבר לכך שהביטוח מכסה תביעות מצד בעלי המניות, הוא מעניק לעובדים הבכירים ביותר בעסק כיסוי כנגד סוגים שונים של תביעות, כולל תביעות שווא, שמנסות במזיד להזיק לחברה או לנושא המשרה.

מה מגדיל את הביקוש עבור ביטוח אחריות נושאי משרה?

כיום, יותר מתמיד, העובדים מודעים לזכויות שלהם, והם אינם חוששים לממש אותם, גם אם משמעות הדבר היא להמשיך בתביעה ייצוגית. כמו כן, משקיעים פעילים נותנים אחריות על עסקים במטרה לשפר את הנהלים ולהניע עסקים מצליחים ורווחיים.

הביקוש לביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה הולך וגדל עם השנים מהסיבה העיקרית שיותר תביעות אישיות מוגשות נגדם. הביטוח מאפשר לדירקטורים ולנושאי משרה בחברות, בעמותות וכו’ – לעבוד בראש שקט, לקבל החלטות ללא חשש מתביעות אישיות ולבצע את תפקידם על הצד הטוב ביותר.

כתוצאה מריבוי התביעות שהוגשו נגד חברות ונושאי המשרה שלהן, ארגונים רבים נאלצו להוציא כסף רב כדי להתמודד עם התביעות וההוצאות שנפסקו נגדם. זו הסיבה לכך שחברות רבות במשק הישראלי רוכשות את הפוליסה ועבורן זו הוצאה בלתי נמנעת.

הפוליסה חיונית מאוד לדירקטורים ונושאי משרה בחברות הנסחרות בבורסה. הפוליסה מתאימה גם לנושאי משרה בחברות פרטיות, בעמותות שונות ובמגוון גופים אחרים. חשוב לזכור כי הפוליסה חשובה לא רק במקרים בהם התובע זכה בתביעתו בבית המשפט אלא גם לצורך כיסוי ההוצאות המשפטיות הנחוצות להגנה בבית המשפט על הדירקטור או נושא המשרה. יחד עם זאת, הפוליסה החשובה אינה פוטרת את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מאחריות. הביטוח משחרר את הדירקטורים ונושאי המשרה מדאגה לתוצאות אפשריות של הפעולות וההחלטות שהם מבצעים ומקבלים במסגרת תפקידם בארגון.

מה קורה אם תביעה מוגשת לאחר שדירקטור מפסיק לכהן בתפקיד?

 

מנהל או נושא משרה עשויים להימצא אחראים גם לאחר תום כהונתם בתפקיד. לכן חיוני לשמור על ביטוחי דירקטורים פעילים גם עבור דירקטורים לשעבר. עבור כיסוי ביטוחי הולם ניתן לבחון את האפשרות להעניק כיסוי ביטוחי למשך 7 שנים נוספות מתום כהונת הדירקטור בחברה. כיסוי ביטוחי עבור דירקטור לשעבר נקרא פוליסת זנב, והיא מיועדת למי שפרש מתפקידו, מכר את חלקו בחברה או שעבר לפירעון.

בניית תמהיל הפוליסה

מכיוון שנושאי משרה ודירקטורים בחברות שונות נדרשים לבצע פעולות שונות ומסגרת פעילותם מותאמת לתחום פעילות הארגון שבו הם עובדים, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה חייב להיות מותאם באופן אישי על סמך שכלול מגוון רחב של שיקולים ופרמטרים.

ומאחר וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אינו זהה עבור כל החברות, ופוליסה אחת עשויה להכיל סעיפים שונים לחלוטין בהשוואה לפוליסה אחרת, חשוב לבחון היטב את כל סוגי ההרחבות, הניסוחים והשינויים במלל שבין הפוליסות השונות.

חשוב לדעת, שביטוח דירקטורים ונושאי משרה לא בהכרח מעניק כיסוי לנזקים פיזיים או לנזקים שנעשו למבנים או לרכוש, או כיסוי מפני תביעה בגין זיהום אוויר, קרקע או סיכון גרעיני.

בנוסף, רבים אינם יודעים, אך מרבית חברות הביטוח המשווקות ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה מסיימות את הביטוח לאחר תשלום סכום מלא של גבול האחריות לתקופת הביטוח הנקובה בפוליסה. הפוליסה בדרך כלל כוללת גבול אחריות קולקטיבי לכל המבוטחים הכלולים בפוליסה, לכן במקרים בהם גבולות האחריות מוצו על ידי מבוטחים אחרים בחברה, הדירקטור או נושא המשרה בחברה חשופים לסיכונים אם יוגשו נגדם תביעות בתקופת הביטוח. הפתרון לבעיה הוא רכישת ביטוח אחריות דירקטורים בפוליסה אישית.

אילו הרחבות כדאי לשקול לכלול בפוליסה?

 • כיסוי של ההוצאות המשפטיות, הנדרשות בגין תביעה משפטית בגין חשדות שקיימים כנגד המבוטח
 • במקרים בהן מוגשת תביעה בשל אחריות אישית של המבוטח- ביטול מלא של דמי ההשתתפות העצמית.
 • הארכה של תקופת הגילוי.
 • כיסוי ביטוחי עבור חברות שפועלות בזירה הבינלאומית.
 • הרחבות שמותאמות למבוטח באופן אישי בהתאם לתפקידו וסיווג תפקידו באופן ספציפי.
 • הרחבה עבור ניהול משברים בתקשורת ובמדיה.
 • הרחבה עבור העמדה של ערבונות ובטחונות עבור נושא המשרה באם יזדקק לכך.
 • הרחבה עבור מקדמות שיינתנו לצורך כיסוי ההוצאות המשפטיות.
 • הרחבה עבור כיבוי בגין הפרת אמונים שנעשתה מתום לב וכן שלא נעשתה מתוך רצון לפגוע בחברה.
 • שיפוי דירקטורים גם עבור אלו שמכהנים בדירקטוריון של חברות קשורות או בפעילויות דירקטוריון.
 • כיסוי עבור ייצוג וייעוץ של עורך דין שנבחר מטעם המבוטח.

לכל חברת ביטוח יש הרחבות ייעודיות שניתן לרכוש ממנה. חלק מחברות הביטוח מציעות הרחבות ייעודיות כמו כיסוי הוצאות בגין חקירות ובדיקות, הרחבה לכיסוי חברות בת חדשות, הרחבה לכיסוי דירקטור חיצוני, הרחבה לכיסוי חבות רכוש משותף ועוד.

גבול אחריות השתתפות עצמית

בעת רכישת הביטוח יש להתייחס לנושא גבול האחריות וחשוב לבדוק מהי ההשתתפות העצמית לפני התנאים שנקבעו בפוליסה. גבול האחריות של חברת הביטוח נקבע מראש בחוזה, ומהווה את סך הגבול הנצבר של אחריות חברת הביטוח בגין נזק כספי הנובע מתביעות נגד המבוטחים. חשוב להתייחס גם לסעיף ההשתתפות העצמית – יש הבדלים משמעותיים בסעיף זה בפוליסות השונות של חברות הביטוח.

לסיכום:

ביטוח נושאי משרה ודירקטורים נועד לתת לבכירי הארגון את השקט הנפשי לקבל החלטות חשובות ביותר, שעשויות להשפיע על כל פעילות הארגון והאנשים שעובדים בו. הוא מתאים למגוון רחב של עסקים, חברות, תאגידים וארגונים, ויש להתאימו באופן אינדיבידואלי לנושא המשרה, תפקידיו, אופי הפעילות שלו והענף אליו משתייך הארגון.

הביטוח הזה נועד לתת לנושאי המשרה הגנה במיוחד במקרים בהם אכן נעשתה טעות מתום לב, והוא מתבסס על ההנחה שכולנו בני אדם, ושכולנו עלולים לטעות. למעשה, ההכרה בכך שטעויות הן חלק מחיינו, גורמת לנו להבין עד כמה ביטוח מסוג זה הינו חיוני והוגן עבור המבוטח.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כדאי לרכוש רק בעזרת סוכן ביטוח מנוסה המכיר את כל הפוליסות של חברות הביטוח. אין להקל ראש בחשיבות הפוליסה ומומלץ לכל הדירקטורים ונושאי המשרה לדאוג לפוליסה מותאמת אישית לצרכים הייחודיים שלהם.

 

לקבלת ייעוץ חינם ובדיקת הוזלה בביטוח שלך ללא עלות, השאירו פרטים.

  דילוג לתוכן