פורטל הביטוחים הגדול בישראל
• כל מה שצריך לדעת על ביטוח •
ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות הוא בעצם ביטוח שנועד לכסות על כל הסיכונים הקיימים, ולתת מענה לכל צרכיו הביטוחיים של המבוטח. בדר”כ אנשים שרוכשים ביטוח זה הינם קבלנים או יזמים במהלך פרויקט אותו מכסה הביטוח.

מטרת הביטוח היא לכסות על עבודות קבלניות כחלק מפרויקט בהקמה שמתמחה בבניית בתי קרקע, סלילת כבישים, הקמת מוסדות חינוך, הקמת גורדי שחקים ועוד. מעבר לעבודות הפרויקט, פוליסת עבודות קבלניות מכסה גם חבויות נלוות כמו ביטוח אחריות מעבידים (במידה והמבוטח רכש את הכיסוי) וביטוח אחריות כלפי צד ג’.

ביצוע עבודות קבלניות כרוך בסיכונים מורכבים רבים, אירועים פתאומיים ונזקים לא צפויים תוך כדי העבודה על פרויקט, שעלולים להעמיד את המעורבים בו בפני אחריות משפטית וחובות כספיים כלפי לקוחות או כלפי צד ג’. מאחר ומדובר בעבודות מורכבות המכילות מגוון עצום של בעלי תפקידים, הסיכונים רק גדלים ולא פוחתים. חשוב להיות מוכנים גם לבלתי צפוי ולדאוג שהפרויקט יניב הצלחות ולא הפסדים, נזקים ותקלות. מסיבות אלו ומעוד סיבות רבות אחרות רצוי להכיר לעומק את תחום ביטוח העבודות הקבלניות ולבחור את הביטוח המתאים ביותר שיענה על כלל הצרכים של המעורבים בפרויקט.

ממה מורכבת הפוליסה?

בעצם פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מורכבת משני חלקים:

א. ביטוח העבודות עצמן (ביטוח רכוש).

ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

ניתן להרחיב את הפוליסה לעוד מגוון רחב של סיכונים שיענו על צרכי הפרויקט הספציפי אותו ברצונכם לבטח.

הרחבות אפשריות:

 1. ביטוח אחריות מעבידים.
 2. ביטוח אחריות מקצועית של הקבלן המבצע.
 3. ביטוח אחריות מקצועית של המתכנן.
 4. ביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה.
 5. ביטוח אחריות המוצר באופן ייעודי למבנים.
 6. ביטוח שבר מכני.
 7. ביטוח אובדן רווחים מתקדם.
 8. ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי).
 9. ביטוח מלאי יחידות דיור/מסחר מוכנות שטרם נמסרו/נמכרו.
 10. ביטוח רכב רכוש.
 11. ביטוח רכב חובה.

תקופת הביטוח

תקופת ביטוח עבודות קבלניות, נועדה לכסות את כל הקמת הפרויקט מרגע שהוא עולה לקרקע ועד שהמזמין מקבל אותו באופן סופי. תקופת הביטוח בפוליסה יכולה להימשך פחות משנה אך יכולה גם לעלות על שנה ולקחת אפילו מספר שנים, תלוי כמובן ביעדים ההתחלתיים של הפרויקט.

תחילת הכיסוי נכנסת לתוקף באחד מהמקרים הבאים, לפי המועד המאוחר מבניהם:

א. המועד שרשום ברשימה כתחילת תקופת הביטוח.

ב. מיד לאחר שנפרק כל הרכוש באתר העבודה המוגדר כמבוטח ברשימה.

סיום הכיסוי נכנס לתוקף באחד מהמקרים הבאים, לפי המועד המוקדם מבניהם:

א. המועד שרשום ברשימה כסיום תקופת הביטוח.

ב. מסירת הפרויקט למזמין.

ג. תחילת השימוש בפרויקט.

תקופת תחזוקה

למרות שהכיסוי הביטוחי בביטוח עבודות קבלניות מסתיים בשלב כלשהו, מן הסתם אחרי מסירת הפרויקט עדיין מתבצעות עבודות תחזוקה או תיקונים ע”י הקבלן. לכן קיימת אפשרות לבטח תקופה נוספת זאת תחת ההגדרה של ‘תקופת תחזוקה’, ביטוח הינו ביטוח קבלנים שרלוונטי ביותר כביטוח קבלני שיפוצים. בכל ביטוח קבלן שיפוצים כזה, קיימים שני סוגים של תקופות תחזוקה­ – תקופת תחזוקה רגילה ותקופת תחזוקה מורחבת.

תקופת תחזוקה רגילה

מדובר באפשרות לרכוש תקופת תחזוקה רגילה במסגרתה ניתן כיסוי לפרויקט עצמו ולנזקים לצד שלישי, אך ורק בזמן עבודות תחזוקה ובעקבותיהן. מדובר על העבודות שמבוצעות ע”י המבוטח על מנת לקיים את התחייבויות התחזוקה עבור הפרויקט המבוטח בפוליסה. תקופת תחזוקה רגילה אורכת שנה מיום מסירת הפרויקט.

תקופת תחזוקה מורחבת

תקופת תחזוקה מורחבת היא תקופה נוספת על תקופת התחזוקה הרגילה והיא מכסה גם נזקים שקרו בתקופת ההקמה עצמה, אך התגלו בתקופת התחזוקה, או נזקים שנגרמו עקב עבודות התחזוקה. תקופת התחזוקה המורחבת היא שנה ואף יותר.

ריבוי מבוטחים

בפרויקטים מסוגים אלו נעשה שימוש בציוד רב, ושותפים להם מבוטחים רבים (יזם, משקיעים, קבלן ראשי, קבלן משנה, בעלי הקרקע, הבנק ועוד). לכן, נוצר מצב בו יש להכיל על ביטוח זה סעיף ‘אחריות צולבת’ בביטוח צד שלישי, שמטרתה לכסות על נזק לרכושם של המבוטחים עצמם, עקב העבודות, זאת מכיוון שרכושם של המבוטחים אינו מכוסה בביטוח צד ג’ באופן אוטומטי.

הרחבה של אחריות צולבת הינה אישית לכל אחד מהמבוטחים, כאילו הפוליסה הוצאה על שמו בנפרד מהמבוטחים האחרים. הפוליסה מבהירה כמובן כי אחריות המבטח היא לשפות את המבוטח בגבול האחריות הנקוב ברשימה, ולא מעבר לכך.

פוליסה פתוחה לעבודות קבלניות

באפשרותם של קבלנים העוסקים בעבודות במספר אתרים שונים, לרכוש ביטוח לפי פוליסה פתוחה, שמטרתה לחסוך את הצורך לבטח כל עבודה בנפרד.

פוליסה כזאת בדר”כ נערכת על בסיס שנתי ומאפשרת לכל העבודות שיחולו בתקופת הביטוח (לפי ההגדרות ותנאי הפוליסה כמובן) לקבל כיסוי לתקופה זו.

בפוליסה פתוחה נקבעים מחירים ותנאים לכל העבודות המובטחות בתקופת הביטוח. כמו כן, המבוטח מקבל על עצמו את החובה להודיע למבטח על תחילת עבודה חדשה בתוך פרק הזמן הקבוע בפוליסה ולשלם את הפרמיה המתאימה לעבודה זו.

חשוב לציין כי הכיסוי הינו לעבודות שלא יעלו על הסכום המרבי שנקבע ברשימה.

במרבית המקרים במועד החתימה על הפוליסה יידרש המבוטח לשלם פרמיה פיקדונית אשר תקוזז מעלות ביטוח העבודות המוצהרות.

ביטוח רכוש בפוליסת עבודות קבלניות

כפי שנאמר, החלק הראשון בביטוח עבודות קבלניות הינו ביטוח רכוש. ביטוח זה הוא במתכונת ‘כל הסיכונים’ ולכן הוא מבטח כל נזק או אובדן שאירוע בפתאומיות באופן בלתי צפוי, ואינם מוחרגים על ידי הפוליסה.

סכום ביטוח רכוש

סכום ביטוח זה נקבע על ידי לקיחה בחשבון של משתנים רבים. קיימים שני סעיפים ביטוח ולכל אחד מהם סכומים וגבולות אחריות בנזק הראשון. כמו כן, גם כאן מוצעת למבוטחים האפשרות להרחבת הכיסוי.

הסעיפים:

שווי הפרויקט הגמור – הערכת השווי של עלות ביצוע הפרויקט מרגע העלייה לקרקע. יכלול את השינויים שיחולו בתקופת הביטוח כולל שכר עבודה, דמי הובלה, מכס, מיסים, שווי החומרים ועוד.

חומרים שסופקו על ידי המזמין – חומרים אשר אינם נכללים בעלות הפרויקט.

ניתן לרכוש אפשרויות הרחבה, אך חשוב לדעת כי יהיה להוסיף את סכום הביטוח שלהן לסכום הביטוח הכולל של הפוליסה כולה.

אפשרויות הרחבה קיימות:

ציוד קל וחומרי עזר – מבנים זמניים באתר המשמשים לביצוע העבודות כמו מחסנים, משרדים, שירותים וגם מכשירי העבודה המובאים לאתר ועוזבים עם סיום השימוש בהם: פיגומים, מכונות קלות ועוד.

הוצאות פינוי הריסות – פינוי הריסות לשיקום נדרש לקיום טיפול בנזק אך לא נכלל בשווי עבודות הפרויקט, ולכן נכלל תחת הרחבה מיוחדת. הכיסוי מתבצע על בסיס נזק ראשון והמטרה היא לבטח את בסכום ריאלי שיאפשר לכסות על הוצאות פינוי ההריסות הצפויות במקרה של נזק.

רכוש סמוך ורכוש שעובדים עליו – כפי שנאמר, בביטוח עבודות קבלניות לעיתים קרובות מבוטחים מספר מבוטחים גם יחד ולכן נוצר מצב בו רכוש שאינו כלול במסגרת הפרויקט המתבצע הינו רכוש השייך לאחד המבוטחים באופן אישי ונמצא בשטח האתר או במקום סמוך.

דוגמה למצב כזה הינה עבודות המתבצעות על בניין קיים ששייך לאחד המבוטחים.

למרות שמדובר בביטוח אשר בא לבטח רכוש השייך לצד שלישי, נוצר מצב בעייתי מכיוון שהרכוש שייך לאחד המבוטחים. מסיבה זו מקובל לתת למקרים כאלו כיסוי במסגרת הרחבה לביטוח הרכוש. מטרת הכיסוי היא לכסות על נזק ראשון שנגרם לרכוש כתוצאה מעבודות הפרויקט.

חריגים בביטוח עבודות קבלניות

  • נזק תוצאתי: ביטוח עבודות קבלניות לא יכסה נזק תוצאתי משום סוג שהוא, כולל פיצויים, קנסות והפסדים עקב אובדן החוזה או איחור במסירת הפרויקט. למשל, כאשר מקיימים פרויקט, קיים תאריך יעד של כניסת הרוכשים לדירותיהם. במידה ויגרם נזק בעקבותיו ידחה תאריך הכניסה של הרוכשים, יהיה צורך לפצות את הרוכשים. ניתן לבטח פיצויים כאלו ושאר הפסדים וקנסות בפוליסת אובדן רווחים מיוחדת.
  • הפסקת עבודה: הפוליסה הסטנדרטית מפסיקה את הכיסוי בעת הפסקת העבודות באתר לתקופה של מעל 30 ימים. לא ניתן לבטל חריג זה, אך קיימת האפשרות להפוך אותו למתון יותר, על ידי הארכת הכיסוי לתקופה שמעבר ל-30 ימים. ניתן להאריך את התקופה ל-90 ואפילו ל-180 ימים.
  • עבודה לקויה או חומרים לקויים: הביטוח לא יכסה על הוצאות לתיקונים או להחלפה אליהם נזקקו עקב עבודה לקויה או שימוש בחומרים לקויים. חריג זה מוגבל לתיקון או החלפה של הפריטים הלקויים עצמם שנפגעו מאירוע תאונתי ולא חל על אובדן או נזק כתוצאה מתאונה שנגרמה עקב חומרים לקויים או עבודה לקויה. אם נגרם נזק לעבודה המבוטחת כתוצאה משימוש בחומרים לקויים או מעבודה לקויה, מקור הנזק עצמו לא יכוסה. עם זאת, נזק שנגרם לחלקים אחרים של העובדה עקב החומרים או העבודה הלקויה כן יכוסה. משמעות הדבר הינה שהוצאות תיקון על עבודה לקויה או על החלפת חומרים לקויים לא יבוטחו.

עבודה לקויה בסעיף חריג זה מוגדרת כעבודה שאינה עומדת בסטנדרטים המקובלים, נעשית בחוסר מיומנות או אינה עומדת ברצף תהליכים. דוגמה לעבודה לקויה היא למשל ריצוף שהונח באופן לא מקצועי ועקב כך גורר חובה לתקנו לחזור על חלק מהעבודות. החריג מסייג הוצאות כמעין האלו, אך אם המשך ישיר של אותו אירוע יגרור נזק תאונתי, הביטוח כן יכסה על הנזק. דוגמה לכך היא למשל עמוד שנבנה מתערובת שלא הוכנה לפי התוכניות. כתוצאה מהבנייה הלקויה העמוד קרס ויחד אתו התקרה אותה הוא תמך. במקרה כזה, הנזק כתוצאה מהתמוטטות התקרה יהיה מכוסה, אך לא הנזק לעמוד עצמו שנבנה בצורה לקויה.

  • תכנון לקוי: ביטוח עבודות קבלניות בסיסי אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו למבוטחים עקב תכנון לקוי של הפרויקט. החריג נועד להוציא מהכלל כל נזק הנגרם לפרויקט כתוצאה מתכנון מקדים לקוי. תכנון לקוי מוגדר כתכנון כושל שהביא לנזק פיזי לפרויקט. תכנון לקוי יכול לנבוע מעבודה לא נכונה של אדריכל, חשב כמויות, מהנדס או יועץ לפרויקט.

ניתן לשנות חריג זה בשתי רמות: תכנון לקוי עקיף והרחבה לתכנון הלקוי עצמו, כלומר למקור הנזק.

א. הרחבה לתכנון לקוי עקיף: מתאימה את החריג עצמו לניסוח שהובא בסעיף החריג הקודם ‘עבודה לקויה או חומרים לקויים’. כלומר מקור הנזק לא מכוסה אך הנגזר ממנו כן. חשוב לציין כי החריג מגביל כיסוי זה לאותו חלק פגום בלבד או לחלק בו התכנון התבצע באופן לקוי.

ב. הרחבה לתכנון הלקוי עצמו: מדובר בכיסוי הכרוך בתשלום משמעותי נוסף. הכיסוי מוגבל הן בגבול האחריות והן בהשתתפות העצמית הגבוהה שנדרשת. זאת ועוד, חשוב לדעת שמקובל להחריג בפוליסה תכנון לקוי שנעשה על ידי המבוטח עצמו באופן ישיר.

  • שברים מכאניים וקלקולים חשמליים: מדובר בחריג שאין אפשרות לבטל אותו, מלבד בביטוח עבודות בהקמה.

 

  • אבדן או נזק עקב רעידת אדמה: הפוליסה הסטנדרטית של ביטוח עבודות קבלניות (ללא הרחבות), אינה מכסה נזקים לפרויקט עקב אסונות טבע או רעידות אדמה. על מנת להיות מכוסים מפני סיכון זה, יש לרכוש הרחבה ייעודית לשם כך.

 

  • חוסר לא מוסבר: הביטוח מחריג חוסר שהתגלה בזמן ספירת מלאי ולא ניתן לייחס אותו לאירוע ספציפי כלשהו שהתרחש במהלך העבודות.
  • גניבה, פריצה או שוד: בפוליסה הבסיסית מוחרגים נזקים שנגרמו לפרויקט כתוצאה מגניבה, פריצה או שוד. חריג זה ניתן לביטול בכפיפות לקיום שמירה ואבטחה מתמידות בכל עת בה עובדים לא נמצאים באתר. הדרישה בדר”כ היא לשמירה המסופקת על ידי חברת אבטחה מוכרת שנשכרה על ידי המבוטח עצמו או על ידי מזמין העבודה. לעיתים קיימת אפשרות לקבל הסכמה של המבטח לשמירה על ידי עובד של המבוטח בתנאי שהוא עוסק בשמירה בלבד ותו לא.
  • שטרי כסף ודומיהם: אובדן או נזק לאבנים יקרות, ניירות ערך, שטרות התחייבות, בולים, מזומנים מטבעות או צ’קים הינו חריג ולא יכוסה.

 

  • בלאי או פחת בפרויקט: אובדן או נזק ישיר כתוצאה מפחת, בלאי, חלודה, קורוזיה או ירידת ערך הנובעים מחוסר שימוש או מתנאי אטמוספירה סבירים, ייחשבו כחריג ולא יכוסו.
 • עבודות שיטת ‘פל-קל’: לאחר אסון אולמי ורסאי בשנת 2001 בו קרסה חלק גדול מרצפת רחבת הריקודים באולם, הכניסו את החריג הזה כל חברות את הביטוח לפוליסות. כל בניה, תיקון או שיפוץ שיבוצעו בשיטת בנייה זו לא יזכו לכיסוי בפוליסה. חריג זה ניתן לביטול בכפיפות לביצוע סקר הנדסי ובכפוף לנקיטת אמצעים נוספים שישביעו את רצון המבטחים ויאושרו על ידם.

תשובות לשאלות נפוצות

שאלה: האם מועד תחילת הביטוח הינו בהכרח המועד בו יתחיל הכיסוי הביטוחי?

לא, ייתכן מצב בו הביטוח ייכנס לתוקף מאוחר יותר מתאריך תחילת הביטוח הנקוב בפוליסה.

שאלה: האם מועד סיום הביטוח הנקוב בפוליסה הינו בהכרח המועד בו יסתיים הכיסוי הביטוחי?

לא. ייתכן והכיסוי הביטוחי יסתיים עוד לפני התאריך הנקוב בפוליסה. חשוב לדעת שבפוליסות הסטנדרטיות התחלת שימוש בפרויקט או מסירתו למזמין גם אם היא חלקית, מפסיקות כל כיסוי ביטוחי קיים. בפוליסות המורחבות הכיסוי ייפסק רק על אותו חלק שנמסר או החל בו שימוש, ויימשך לגבי חלקי הפרויקט האחרים.

שאלה: ומה עם ביטוחי חבות מעבידים וצד ג’? מתי הם מתחילים?

במקרה הזה זה יותר פשוט, הם מתחילים במועד הנקוב בפוליסה.

שאלה: מה החשיבות של הרחבה לביטוח הוצאות לפינוי הריסות?

חשיבות הפוליסה היא גדולה, בעיקר מפני שלעיתים עלות הפינוי גבוהה יותר משווי הנזק שהתרחש. כדאי לשקול להוסיף לביטוח עבודות קבלניות גם הרחבה לפינוי הריסות וחשוב לכלול את ההוצאות האלו בפוליסה על מנת לא להיקלע למצב בו הפרויקט עשוי להיתקע עקב חוסר מימון להוצאות פינוי לאחר נזק, בלעדיהן לא ניתן יהיה להמשיך בפרויקט.

אנו מקווים שהמידע עזר לכם להכיר לעומק את תחום ביטוח העבודות הקבלניות, ללמוד על סכומי, תקופות וחריגי הביטוח. לפני רכישת ביטוח והרחבתו אנו ממליצים כמובן לערוך סקר שוק והשוואת מחירים בין החברות השונות, לקבל הצעות שמתאימות לצרכים האינדיבידואליים של הפרויקט ושל כל המעורבים בו ולבחור לבסוף את הביטוח וההרחבות שיענו בצורה הטובה והמקיפה ביותר על צרכים אלו. חשוב שתדאגו לכיסוי לכל המעורבים בפרויקט על מנת להבטיח את הצלחתו ולהימנע מנזקים לא צפויים שיגררו אחריהם חובות.

לקבלת ייעוץ חינם ובדיקת הוזלה בביטוח שלך ללא עלות, השאירו פרטים.

  דילוג לתוכן